Praktijkregels

Alleen samen is alles mogelijk.

Onze aangepaste COVID-19 praktijkregels:

1,5 meter afstand

Bewaar 1,5 meter afstand.

Begroet met elleboog

Begroet ons met een elleboog!

Handen wassen

Was uw handen regelmatig.

Niezen in elleboog

Nies in uw elleboog.

Draag een mondmasker

Draag een mondmasker, net als wij.

Verkoudheidsklachten

Blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Algemene praktijkregels

1. Bij de eerste behandeling vragen wij u de eventuele verwijsbrief, het verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen naar de praktijk.

2. Wij vragen u een of twee eigen badlakens of handdoeken mee te brengen.

3. De betaling voor fysiotherapie wordt geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van uw verzekering. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en voorwaarden. Indien één en ander u niet duidelijk is kunt u het beste contact op nemen met uw zorgverzekeraar.

4. Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op het afsprakenkaartje. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

5. Het annuleren van gemaakte afspraken dient 24h van te voren te gebeuren, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

6. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.

7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Tevens hangen er calamiteitenplannen bij de uitgangen.

8. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.

9. Wij verzoeken U gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

10. Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn, in geval van afwezigheid door ziekte e.d. en het logistiek niet anders in te plannen is. Wij vragen daarvoor uw begrip. Indien mogelijk trachten wij u hierover tijdig te informeren.

11. Bij gebruik van de oefenzaal is schoon schoeisel verplicht.

12. Computers en andere apparatuur worden alleen door de medewerkers van Geraets, Blokland & Vrouenraets bediend. Het is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.

13. Bij gebruik van de oefenapparatuur is het gebruik van een handdoek verplicht. Deze dient op de zitting geplaatst te worden. U wordt dan ook vriendelijk verzocht de apparatuur schoon achter te laten.

14. Iedere cliënt heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn of haar behandeldossier. Hiertoe kunt u uw behandelend fysiotherapeut om inzage verzoeken.

15. Bij eventuele onduidelijkheden beslissen de praktijkhouders.

Privacyregels

1. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer hiervan en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in het reglement vastgelegd (zie eventueel brochure, aan te vragen bij één van de fysiotherapeuten of onze balie).

2. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

3. Indien er tegen bepaalde handelingen of vormen van therapie bezwaar bestaat (bijv. geloofsovertuiging) dient men dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

4. Als men er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

Klachtenregeling

1. Mocht u een klacht hebben, is het wenselijk om dit eerst met de behandelend therapeut te bespreken. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders.

2. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut  de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd.

3. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De fysiotherapeut zal u hiertoe informeren.

Heeft u een klacht?