Privacyverklaring Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets

Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://fysiotherapieschaesberg.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Mark Vrouenraets is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets. Hij is te bereiken via

m.vrouenraets@fysiotherapieschaesberg.nl


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17 september, 2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.vrouenraets@fysiotherapieschaesberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets) tussen zit. Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Intramed --> administratiesysteem binnen de fysiotherapie. Verbonden aan Qualiview, bedrijf dat onafhankelijke enquetes aflegt voor steekproefsgewijze gegevens m.b.t. de kwaliteit van behandelingen. In de toekomst eventueel Google Analytics om te objectiveren waar mensen naar zoeken en dit proces te verbeteren zodat er meer bezoekers op de website komen en meer duidelijkheid te genereren over wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij doen als fysiotherapiepraktijk.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 60 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.vrouenraets@fysiotherapieschaesberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Delen met derden


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de

overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Geraets, Blokland &

Vrouenraets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via m.vrouenraets@fysiotherapieschaesberg.nl. Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.